O PUD

Od leta 2020 do 2022 nadnacionalno partnerstvo 7 strokovnih organizacij iz 6 držav EU sodeluje pri razvoju orodja za samoevalvacijo kakovosti učenja na delovnem mestu (2022), ki ga bo uporabljalo osebje, odgovorno za praktično usposabljanje z delom v njihovi organizaciji. Orodju bo priložen priročnik (2022) za te odgovorne osebe, vse razvojne aktivnosti projekta WBL-Q pa bodo temeljile na preiskovalni študiji, izvedeni v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, Irskem, v Španiji in Sloveniji (2021).

WBL-Q je projekt, ki ga sofinancira program Evropske komisije Erasmus+.

Praktično usposabljanje z delom v Evropi

WBL-Q: Od načel EQAVET (gradniki) do resnične kakovosti PUD-a na poslovni in podjetniški ravni - samoevalvacija, revizija in nenehne izboljšave.

Praktično usposabljanje z delom (PUD – ang. WBL) je ključni del sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) v evropskih državah in njegove različne oblike segajo od dualnih sistemov do dolgotrajnih pripravništev do kratkotrajne metode osvetlitve dela oz. »job shadowing« in vsega vmes. Ta vrsta PUD-a je močno odvisna od izobraževalnega sistema države (včasih se razlikuje celo po regijah!) in vrst učencev, ki jih nagovorijo. Učenci, ki sodelujejo v PUD pri začetnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju, so večinoma najstniki ali mlajši odrasli. Učenci v nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju so običajno starejši uslužbenci podjetja, ki sodelujejo pri oblikah nadaljnjega usposabljanja.

Nobenega dvoma ni, da se PUD ne more zgoditi v praznem prostoru - obstajati morajo predpisi in zakoni, ki sodelujoče mentorje in učence vodijo skozi postopek.

Projektno partnerstvo WBL-Q bo te procese podprlo z zagotavljanjem dostopnega spletnega orodja za samoevalvacijo, ki bo osebju, odgovornemu za PUD, omogočilo, da oceni svoje trenutno stanje glede na merila, veljavna v EU (EQAVET), in izvede test za samoevalvacijo obstoječih ponudb PUD v primerjavi s prihajajočimi trendi, kot so demografski razvoj, trendi digitalizacije in internacionalizacije. Izčrpen priročnik bo te procese še dodatno podprl in zagotovil smernice in priporočila za implementacijo ukrepov za izboljšanje.